Acomiadament nul en un supòsit d’acomiadament objectiu

En compliment de l’encàrrec que ens va fer el Sr. B.C. es va plantejar davant el Jutjat del Social una demanda per acomiadament nul davant de l’Hospital de ……. dirigida a impugnar la decisió de l’empresa de posar fi a la relació laboral per la concurrència de causes objectives.

El Jutjat del Social nº 2 de Lleida estima en part la demanda i declara la improcedència de l’acomiadament per no apreciar-hi nul·litat.

Recorreguda aquesta Sentència en Suplicació amb la direcció lletrada d’Ivan Armenteros, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en la Sentència amb data 6 de juny de 2016, acorda estimar el recurs i declarar la nul·litat de l’acomiadament per entendre que la decisió extintiva de l’empresa estava motivada substancialment pel fet de conèixer, mes i mig abans, que l’actor passava a tenir la condició de representant legal dels treballadors i que, en conseqüència, havia de participar en les futures negociacions del conveni col·lectiu.

A això cal afegir-hi que l’empresa no ha acreditat la necessitat i la raonabilitat de l’extinció del contracte de l’actor, ja que les circumstàncies objectives són de períodes molt anteriors.

Llegeix la sentència