Ampliació del permís de paternitat pel Reial Decret-llei 6/2019

El Reial Decret-llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en l’ocupació, amplia, amb efectes d’01/04/2019, el permís de paternitat a 8 setmanes, fixant un increment gradual fins a les 16 setmanes al 2021.

Així mateix, amb efectes de 08/03/2019, s’elimina el permís de dos dies per naixement de fill establert en l’ex art. 37.3 b) ET. Amb tot, en el cas que aquest permís es trobi recollit per conveni col·lectiu l’hem d’entendre com a aplicable, juntament amb la necessitat d’ampliar-lo a 4 dies, quan la persona treballadora necessiti fer un desplaçament a aquest efecte.

La Disposició Transitòria 13a de l’Estatut dels Treballadors (ET) regula l’aplicació gradual de l’ampliació realitzada sobre el permís per paternitat per l’article 48 ET. Amb efectes d’1 d’abril de 2019 es produeix l’ampliació del permís de paternitat a 8 setmanes intransferibles per als naixements que es produeixin a partir d’aquesta data, 12 setmanes al 2020 i 16 setmanes al 2021.

 

Des de l’01/04/2019 al 31/12/2019

En el cas de naixement, l’altre progenitor comptarà amb un període de suspensió total de vuit setmanes, de les quals les dues primeres, haurà de gaudir-les de forma ininterrompuda immediatament després del part.

La mare biològica podrà cedir a l’altre progenitor un període de fins a quatre setmanes del seu període de suspensió de gaudi no obligatori.

En el cas d’adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment, cada progenitor disposarà d’un període de suspensió de sis setmanes a gaudir a temps complet de forma obligatòria i ininterrompuda immediatament després de la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció o bé de la decisió administrativa de guarda amb finalitats d’adopció o d’acolliment. Al costat de les sis setmanes de gaudi obligatori, els progenitors/es podran disposar d’un total de dotze setmanes de gaudi voluntari que hauran de gaudir de forma ininterrompuda dins dels dotze mesos següents a la resolució judicial per la qual es constitueixi l’adopció o bé a la decisió administrativa de guarda amb finalitats d’adopció o d’acolliment, de conformitat amb el que es preveu en l’article 48.5. Cada progenitor podrà gaudir individualment d’un màxim de deu setmanes sobre les dotze setmanes totals de gaudi voluntari, quedant les restants sobre el total de les dotze setmanes a la disposició de l’altre progenitor.

 

Des de l’01/01/2020 al 31/12/2020

En el cas de naixement, l’altre progenitor comptarà amb un període de suspensió total de dotze setmanes, de les quals les quatre primeres haurà de gaudir-les de forma ininterrompuda immediatament després del part.

La mare podrà cedir a l’altre progenitor un període de fins a dues setmanes del seu període de suspensió de gaudi no obligatori.

En el cas d’adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment, cada progenitor disposarà d’un període de suspensió de sis setmanes a gaudir a temps complet de forma obligatòria i ininterrompuda immediatament després de la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció o bé de la decisió administrativa de guarda amb finalitats d’adopció o d’acolliment. Al costat de les sis setmanes de gaudi obligatori, els progenitors/es podran disposar d’un total de setze setmanes de gaudi voluntari que hauran de gaudir de forma ininterrompuda dins dels dotze mesos següents a la resolució judicial per la qual es constitueixi l’adopció o bé a la decisió administrativa de guarda amb finalitats d’adopció o d’acolliment, de conformitat amb el que es preveu en l’article 48.5.

Cada progenitor podrà gaudir individualment d’un màxim de deu setmanes sobre les setze setmanes totals de gaudi voluntari, quedant les restants sobre el total de les setze setmanes a la disposició de l’altre progenitor.

 

A partir de l’01/01/2021

Cada progenitor gaudirà d’igual període de suspensió del contracte de treball, incloent-hi sis setmanes de permís obligatori per a cadascun d’ells, sent d’aplicació íntegra la nova regulació disposada en el Reial Decret-llei 6/2019, d’1 de març.

El naixement, que comprèn el part i la cura del menor de dotze mesos, suspendrà el contracte de treball durant 16 setmanes, de les quals seran obligatòries les sis setmanes ininterrompudes immediatament posteriors al part, que hauran de gaudir-se a jornada completa, per assegurar la protecció de la salut de la mare.

La suspensió del contracte de cadascun dels progenitors per la cura del menor, una vegada transcorregudes les primeres sis setmanes immediatament posteriors al part, podrà distribuir-se a la seva voluntat, en períodes setmanals a gaudir de forma acumulada o interrompuda i exercitar-se des de la finalització de la suspensió obligatòria posterior al part fins que el fill o la filla compleixi dotze mesos, previ acord entre l’empresa i la persona treballadora, i segons es determini reglamentàriament.

Aquest dret és individual de la persona treballadora sense que aquesta pugui transferir el seu exercici a l’altre progenitor.

En els supòsits d’adopció, de guarda amb finalitats d’adopció i d’acolliment, d’acord amb l’article 45.1.d), la suspensió tindrà una durada de setze setmanes per a cada adoptant, guardador o acollidor. Sis setmanes hauran de gaudir-se a jornada completa de forma obligatòria i ininterrompuda immediatament després de la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció o bé la decisió administrativa de guarda amb finalitats d’adopció o d’acolliment.

Les deu setmanes restants es podran gaudir en períodes setmanals, de forma acumulada o interrompuda, dins dels dotze mesos següents a la resolució judicial per la qual es constitueixi l’adopció o bé a la decisió administrativa de guarda amb finalitats d’adopció o d’acolliment.

Aquest dret és individual de la persona treballadora sense que aquesta pugui transferir el seu exercici a l’altre adoptant, guardador amb finalitats d’adopció o acollidor.

 

Enllaç al document Reial Decret-llei 6/2019 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-3244