Dret a la Renda Garantida de Ciutadania (RGC)

posted in: Novetats legislatives | 0

DRET A LA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA (RGC)

El passat dia 12 de juliol el Ple del Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 14/2017, del 20 de juliol, que regula el dret a la prestació econòmica de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC). Aquesta llei té el seu origen en una iniciativa legislativa popular (IPL) que es va iniciar l’any 2011, és el resultat de la lluita de molta gent durant molts anys per aconseguir regular amb una llei el dret que està reconegut a l’article 24.3. de l’Estatut d’Autonomia.

A partir del 15 de setembre de 2017, les persones i famílies sense o amb escassos ingressos econòmics percebran una prestació econòmica que els permeti una vida digna. És un primer pas per anar reconstruint la nostra societat, que ha vist créixer la pobresa i la desigualtat des de l’any 2008.

 

LES SOL·LICITUDS PER COBRAR LA RGC s’han de fer a través d’una sol·licitud de cita prèvia, que es pot sol·licitar a:

La web: www.rendagarantida.gencat.cat

El telèfon: 900 400 012

A les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)

A les oficines d’atenció d’assumptes socials i famílies (OAF)

 

QUÈ ÉS LA RGC?

La Llei 14/2017, del 20 de juliol, del Parlament de Catalunya, regula una prestació econòmica que té dret a cobrar qui no disposi d’ingressos econòmics o disposi d’ingressos per sota d’unes determinades quanties que es fixen per llei.

La prestació econòmica de la RGC és compatible i complementària d’altres fonts d’ingressos econòmics, ja siguin derivats de treball a temps parcial, o de prestacions, subsidis o ajuts de l’Estat, de la Generalitat o de les entitats locals.

 

REQUISITS PER TENIR DRET A LA RGC

EDAT:

 • Majors de 23 anys.
 • Majors de 18 anys amb menors o persones amb discapacitat a càrrec.
 • Majors de 18 anys orfes dels dos progenitors.
 • Majors de 18 anys víctimes de violència masclista a l’àmbit de la llar.
 • Altres majors de 18 anys, quan ho digui el Reglament, que està pendent d’aprovar-se.

EMPADRONAMENT a un municipi de Catalunya i residir legalment a Catalunya; aquest requisit no s’aplica a les dones que tenen permís de residència per reagrupament familiar i el perden com a conseqüència de divorci o separació, ni als catalans retornats.

RESIDÈNCIA CONTÍNUA I EFECTIVA A CATALUNYA, els 24 mesos immediatament anteriors a la sol·licitud; pel que fa a les persones refugiades aquest requisit es compleix amb el temps en què han participat al Programa d’ajut al refugiat, sempre que com a mínim sigui d’un any.

NO ÉSSER BENEFICIRIS d’una prestació pública o privada de servei residencial permanent de tipus social, sanitari o sociosanitari.

NO TENIR RENDES ECONÒMIQUES SUPERIORS A:

Número membres unitat familiar Entre 15-09-17 i 14-09-18, NO DISPOSI DE
Si només hi ha 1 persona 564 euros al mes
Si hi ha 2 persones 846 euros al mes
Si hi ha 3 persones 921 euros al mes
Si hi ha 4 persones 996 euros al mes
Si hi ha 5 persones 1.071 euros al mes

 

Computen el conjunt d’ingressos de totes les persones que conformen la unitat familiar.

El requisit de carència de rendes s’ha d’acreditar durant els 6 mesos anteriors al moment de fer la sol·licitud.

Per les persones refugiades, no es computen els ingressos que hagin tingut del Programa d’ajut al refugiat.

Unitat familiar és, als efectes de calcular el requisit de carència de rendes i la quantia de la RGC a que es pot tenir dret, la formada per una o més persones que entre elles mantinguin vincles familiars per consanguinitat o afinitat fins al segon grau, i també per adopció o acolliment, o vincles de convivència assimilats als vincles esmentats, excloent els que siguin de simple veïnatge compartit. La relació de parentiu es compta a partir del titular. És a dir, la persona titular de la RGC i el cònjuge, fills, néts; també pares, germans i avis de la persona titular de la RGC.

La quantia de la prestació econòmica de la RGC és igual a la quantia que en cada moment i en funció del nucli familiar o de convivència conforma el llindar d’ingressos econòmics per tenir-hi dret, i es té dret a cobrar-la durant tot el temps que sigui necessari i es compleixin els requisits.

 

TENEN DRET A COBRAR LA RGC (si compleixen els anteriors requisits)

 • PERSONES I/O UNITATS FAMILIARS QUE JA ESTIGUIN COBRANT EL PIRMI
 • PERSONES I/O UNITATS FAMILIARS SENSE INGRESSOS ECONÒMICS QUE NO COBREN EL PIRMI
 • PERSONES I/O UNITATS FAMILIARS AMB INGRESSOS FAMILIARS inferiors a les quantitats indicades anteriorment, sempre en funció del nombre de membres de la unitat familiar
 • PENSIONISTES O PERCEPTORS DE PENSIONS I AJUTS DE L’ESTAT, en quantia inferior a les indicades anteriorment, sempre en funció de si es tracta d’una persona sola o si viu en un nucli familiar; aquestes persones tenen dret a una prestació complementària fins arribar a la quantia de la RGC
 • PERSONES QUE TENEN UN CONTRACTE DE TREBALL A TEMPS PARCIAL, SI ES TRACTA DE FAMÍLIES MONOPARENTALS AMB FILLS, sempre que tinguin ingressos en quantia inferior a les indicades anteriorment, en funció del nucli familiar
 • PERSONES REFUGIADES

 

TRANSICIÓ I EVOLUCIÓ DE L’IMPORT ECONÒMIC DE LA RGC DES DE 15-09-2017 A 1 -04-2020

Les quanties de les prestacions de la Renda Garantida tenen una transició fins a 1 d’abril de 2020 on arriben els percentatges màxims.

Sempre es tindrà dret a cobrar el % de l’IRSC vigent en cada moment.

En cada moment el llindar d’ingressos, per sota del qual es té dret a cobrar la RGC, és la mateixa quantia de l’import de la RGC.

Membre unitat familiar 2017, 15 de setembre 2018, 15 de setembre 2019, 15 de setembre 2020, 1 de abril

 

   

IMPORT

 

% IRSC  

IMPORT

% IRSC  

IMPORT

% IRSC  

IMPORT

% IRSC
 

1 adult

2 adult

3

4

5

564………. 85%

846……… 127,5%

921……….138,7%

996…… …150%

1.071……….161,3%

604…….. 91%

906…… 136,4%

981……..147,7%

1.056……..159%

1.131……..170,3%

644 …. 97%

966 …. 145,5%

1.041…. 156,8%

1.116…. 168%

1.191…. 179,3%

               

664………100%

996………150%

1.096………165%

1.196………180%

1.208………182%

 

Durant aquest període de transitorietat també s’ha de fer extensible el dret a cobrar la RGC a tots els contractes a temps parcial que generin uns ingressos econòmics en quantia inferior a la de la RGC, en funció del nucli familiar o de convivència.

 

EL COBRAMENT DE LA RGC ÉS COMPATIBLE AMB EL COBRAMENT DE:

 • Les prestacions econòmiques, públiques i privades de dependència
 • Les beques escolars de menjador i transport
 • Els ajuts d’urgència per evitar desnonaments
 • Lesbeques públiques per estudiar (de batxillerat o universitàries)
 • Els ajuts o prestacions que existeixin o es puguin establir amb la finalitat explícita de complementar la renda garantida de ciutadania, per exemple els que puguin establir amb aquest caràcter els ajuntaments

En cas de cobrar-se aquestes prestacions o ajuts econòmics, es cobraran a més a més de la RGC.

 

EL COMPLEMENT PER LA INSERCIÓ LABORAL I SOCIAL

 • És una prestació econòmica complementària de 150 euros mensuals per nucli familiar, condicionada al compromís de fer, i, en el seu cas, realitzar efectivament les activitats del pla d’inserció laboral i/o social ofert.
 • Aquests 150 euros mensuals estan inclosos en les quanties indicades anteriorment.
 • L’Administració té un termini de tres mesos, a comptar des de la data de la resolució d’atorgament de la RGC, per determinar qui té que seguir un Pla d’inserció laboral i/o social, en funció del “perfil” que es determini, ja sigui laboral i/o social.
 • Té dret a cobrar-lo tothom que faci la sol·licitud de la RGC, sempre que es comprometi a seguir un pla d’inserció social i/o laboral, al fer la sol·licitud inicial.
 • Es cobrarà des del primer dia que es cobri la RGC.
 • Es continuarà cobrant si l’Administració NO OFEREIX CAP PLA INDIVIDUAL d’inserció laboral o social.
 • Es deixarà de cobrar si l’administració ofereix un pla individual i no es compleix aquest Pla individual.
 • S’avaluarà de forma individual cada 12 mesos i es decidirà sobre la seva continuïtat.
 • També es té dret a cobrar-lo durant els 6 mesos següents a haver començar a treballar amb un contracte a temps complet.

 

OBLIGACIONS DELS PERCEPTORS I PERCENTORES DE LA RGC

Els perceptors de la RGC han de:

 • Comunicar, en el termini d’un mes,a la Generalitat els canvis patrimonials, personals i familiars
 • Sol·licitar qualsevol altra prestació o ajut al qual es tingui dret
 • No renunciar, de manera voluntària, a cap altra prestació o ajut
 • Col·laborar amb les persones que gestionen la renda garantida de ciutadania
 • Mantenir-se inscrits a oficines de treball i no rebutjar una oferta de treball adequat
 • Residir de forma continuada a Catalunya
 • Tornar la prestació si l’has cobrat de manera indeguda

 

Els perceptors de la Prestació complementària d’inserció social i/o laboral han de:

 • Signar compromís inicial, i , si se’ls ofereix, realitzar el pla individual.
 • Trobar-se disponibles per treballar, excepte:
 • Si tens reconeguda la condició de discapacitat (com a mínim del 65 %)
 • Si no estàs en condicions d’incorporar-te al mercat de treball, i aquesta circumstància és reconeguda pel SOC, tenint en compte el criteri dels serveis socials