Llei de Transparència i Cat Salut

posted in: Novetats legislatives | 0

INSTRUCCIÓ 11/2017 DEL CATSALUT, LLEI DE TRANSPARÈNCIA I DRET D’ACCÉS A LES DADES RETRIBUTIVES DELS CÀRRECS DIRECTIUS DE LES ENTITATS PRIVADES PRESTADORES DE SERVEIS SANITARIS PÚBLICS

El passat 31 de juliol del 2017, va entrar en vigor la Instrucció 11/2017 del Servei Català de la Salut, que regula les actuacions de les entitats prestadores de serveis sanitaris públics que tenen naturalesa privada, en relació amb les obligacions establertes per la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTAIPBG).

L’esmentada resolució afecta tots els centres i establiments del sistema sanitari integral d’utilització Pública de Catalunya (SISCAT), i determina, d’una banda, la informació que ha de facilitar el CatSalut de les entitats privades prestadores de serveis sanitaris públics i, de l’altra, les obligacions d’aquestes empreses en compliment de la LTAIPBG.

En concret, l’esmentada Instrucció es centra en les dades relatives a les retribucions dels càrrecs directius de les entitats del SISCAT que han de ser facilitades al CatSalut, a petició de qualsevol ciutadà o ciutadana en virtut del seu dret d’accés a la informació pública, per tal que aquest organisme els les pugui traslladar. Tanmateix i, en relació amb l’anterior, s’estableixen —per remissió als criteris aprovats per la CITGO i la GAIP— les notes definitòries del concepte de “càrrecs directius”, que la LTAIPBG no desenvolupa.

La normativa que s’ha aplicat a partir del 31 de juliol de l’any en curs, dona resposta a les més de cent reclamacions interposades davant la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP), sota la direcció lletrada de les membres del Col·lectiu AiDE, davant la negativa del CatSalut i de les diferents empreses de la sanitat concertada a Catalunya de facilitar les retribucions percebudes durant els anys 2014, 2015 i 2016 pels càrrecs directius d’aquestes últimes. Els principals motius d’oposició es centraven en les disposicions de les pròpies Instruccions aprovades pel CatSalut amb anterioritat a aquella que ara és objecte d’anàlisi, així com en la regulació de la Llei Orgànica de Protecció de dades.

L’article 3.2 de la LTAIPBG estableix el dret d’accés a les retribucions dels càrrecs directius d’aquelles empreses que tenen un volum de negoci vinculat a activitats públiques que supera el 25 % del seu volum general. I la GAIP ha definit què s’ha d’entendre per càrrec directiu i quines percepcions econòmiques formen part de la seva retribució:

  • Càrrec directiu: Tenen la consideració de càrrecs directius els màxims executius de cada entitat; els membres del comitè, consell o equip de direcció, si n’hi ha, i, en general, els directius que tinguin atribuïdes les següents notes definitòries: responsabilitat en la gestió (pressupost, objectius, autonomia en l’àmbit respectiu), subjecció a avaluació i control de resultats, participació directa en la presa de les grans decisions o decisions estratègiques de l’entitat, capacitat de comprometre externament l’organització, direcció d’equips de persones i subordinació directa al màxim òrgan de govern.

L’expressió “càrrec directiu” no inclou els càrrecs de responsabilitat que no tinguin la condició de directius de conformitat amb els criteris exposats.

  • Retribucions: El terme “retribució” és més ampli que el del salari, ja que engloba tota mena de conceptes remuneratius i de complements, inclosos els variables, tant dineraris com en espècie, que pot percebre una persona a canvi de la seva feina.

S’exclouen les indemnitzacions, les assistències i les dietes perquè no tenen una finalitat retributiva, sinó la de compensar una despesa o un perjudici causat per raons laborals. L’article 11.1.b de la Llei de transparència, quan defineix publicitat activa en aquesta matèria, parla de “retribucions, indemnitzacions i dietes”. Ara bé, l’article 3.2 només fa referència a les primeres, per tant, les entitats privades no estan obligades a facilitar les dades relatives a les indemnitzacions i a les dietes.

La informació relativa a les retribucions dels càrrecs directius és una informació que s’ha de facilitar per imperatiu legal (art. 3.2 de la Llei de transparència), de manera que cal lliurar-les sense necessitat de donar trasllat a les persones afectades (art. 11 de la LOPD). L’accés a aquestes dades preval legalment sobre la seva protecció.

La difusió de les dades no requereix ni el consentiment de les persones afectades ni que se’ls doni trasllat previ ni audiència en relació amb les respectives reclamacions d’informació. Ni les persones ni les empreses afectades poden posar límits a la difusió de la informació. Tanmateix, l’article 16 de la LTAIPBG obliga les administracions a lliurar la informació en format reutilitzable, precisament per facilitar el seu aprofitament i la seva eventual difusió.

  • Limitacions: informacions obtingudes per sol·licitants que ostenten una posició especialment reforçada en l’exercici del dret d’accés, al marge de la qual no podrien obtenir-la. Exemple: representants sindicals, respecte de la informació relacionada amb la seva tasca representativa. Per contra, si una persona ha obtingut informació pública que és a l’abast de la ciutadania en general, té dret a difondre-la.

Val a dir que la Instrucció 11/2017 suposa un pas endavant quant a la transparència en la gestió dels recursos públics per part de les entitats privades que presten serveis sanitaris amb concert amb el Servei Català de la Salut, ara bé, limita l’abast del concepte de càrrec directiu i restringeix, per tant, la interpretació de la LTAIPBG i, en concret, del dret d’accés a la informació pública que determina la GAIP en les seves resolucions.