Pensions públiques i salari mínim 2018

posted in: Novetats legislatives | 0

IMPORTS PENSIONS PÚBLIQUES I SALARI MÍNIM PEL 2018

 

PER L’ANY 2018, ELS NOUS IMPORTS DE LES PENSIONS PÚBLIQUES SÓN:

El RD 1079/2017 de 29 de desembre (BOE 30/12/2017), estableix per a l’exercici 2018 un increment, del 0,25 per cent, per a les pensions de la Seguretat Social en la seva modalitat contributiva, jubilació, incapacitat permanent, viduïtat, orfandat i en favor de familiars. Igualment, es fixa un increment del 0,25 per cent per a les quanties mínimes de les pensions del sistema de la Seguretat Social en la seva modalitat contributiva; així com també de les pensions no contributives d’aquest sistema, i de les pensions no concurrents de l’extingit SOVI. Així, les pensions màxima i mínima són:

PENSIÓ MÀXIMA 2018 = 2.580,13 €./mes, o 36.121,82 €/anuals.

PENSIONS MÍNIMES 2018


 PER A L’ANY 2018 EL SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL ÉS:

El Reial decret 1077/2017, de 29 de desembre, (BOE 30/12/2017) fixa per a l’any 2018 el Salari Mínim Interprofessional, segons que el salari estigui fixat per dies o per mesos i anual en:

24,53 euros/dia

735,90 euros/mes

10.302,60 €/any (14 pagues)

Aquesta quantia fa referència a la jornada completa legal de treball en cada activitat, sense incloure en el salari diari, la part proporcional dels diumenges i festius. Si es realitzés una jornada inferior, es percebria a prorrata.

Aquestes quantitats suposen un increment del 4% respecte del passat any 2017.

D’altra banda, el Salari Mínim Interprofessional per als treballadors i treballadores del servei de la llar familiar, en règim extern, serà de 5,76 euros per hora efectivament treballada.

Pel que fa a l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM), índex que s’usa a Espanya com a referència per a la concessió de determinades ajudes, subvencions o prestacions (com per exemple la del subsidi de desocupació), no ha estat objecte de cap tipus d’increment per a l’any 2018, i es manté amb els valors de l’any 2017, és a dir: 17,93 euros/dia; 537,84 euros/mes; 6.454,03 € any; o 7.519,59 €/any en 14 pagues.