Permis de paternitat

posted in: Novetats legislatives | 0

PERMÍS DE PATERNITAT

(SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE DE TREBALL PER PATERNITAT)

A partir del primer dia de gener de 2017

La llei 3/2007 per a la igualtat efectiva entre homes i dones incloïa en la seva disposició addicional 11, com a novetat, una reforma de l’Estatut dels Treballadors i incorporava un art. 48 bis (que després de la reforma de 2015 seria el 48.7) en el qual s’establia un permís de paternitat de 13 dies de durada, que s’afegia als dos dies de permís que fixava per aquest mateix motiu l’Estatut dels Treballadors, o als que fixés el conveni col·lectiu si era més favorable.

El 6 d’octubre de 2009, mitjançant la Llei 9/2009, es va acordar ampliar la suspensió del contracte de treball per paternitat, en els supòsits de naixement, adopció o acolliment d’un fill/a, de 15 dies (13+2) a quatre setmanes. Aquesta Llei havia d’entrar en vigor l’any 2011. No obstant això, successius ajornaments de la data d’entrada en vigor han determinat que aquesta mesura no entrés en vigor fins al primer dia de gener d’aquest any, és a dir, set anys més tard de ser regulat.

La suspensió del contracte per paternitat, o permís per paternitat, es regula de manera molt semblant al permís de maternitat i, en definitiva, conforme a les característiques següents:

  • Té una durada de 4 setmanes.
  • En els casos de part, adopció o acolliment múltiples, el període de 4 setmanes s’amplia amb 2 dies més per cada fill. Aquesta ampliació no està prevista en el cas dels funcionaris públics subjectes a l’EBEP.
  • En els supòsits de part, el permís correspon en exclusiva a l’altre progenitor.
  • En els casos d’adopció o acolliment, correspon el gaudi del permís i la percepció de la prestació només a un d’ells, segons la seva elecció.
  • La suspensió del contracte ha d’iniciar-se una vegada finalitzat el permís legal de paternitat (IT o conveni col·lectiu) i abans que finalitzi el permís de 16 setmanes que correspon a l’altre progenitor o immediatament després de finalitzar el mateix.
  • Es pot fer efectiva la suspensió de contracte en règim de jornada parcial del 50% com a mínim, perllongant proporcionalment el permís de paternitat fins a esgotar el període efectiu de 4 setmanes. Aquesta possibilitat no es contempla en el cas dels treballadors autònoms.
  • Són condicions per tenir el dret l’estar afiliat i donat d’alta a la Seguretat Social i haver cotitzat abans de l’inici de la suspensió del contracte, si més no 180 dies en els últims 7 anys anteriors, o 360 dies al llarg de tota la vida laboral. En el cas dels treballadors autònoms, també s’exigeix estar al corrent en el pagament de les cotitzacions.
  • La prestació és del 100% de la base reguladora del mes en el qual s’inicia.
  • Durant la suspensió per paternitat es manté la cotització a la Seguretat Social i es descompta l’aportació del treballador de l’import de la prestació, mentre que l’empresari ha d’ingressar les seves aportacions, tret que obtingui una bonificació del 100% de les mateixes com a conseqüència de la contractació d’un altre treballador que ho substitueixi mitjançant un contracte d’interinitat.

És probable que, en determinats casos molt singulars, aquesta informació no sigui suficient per resoldre amb exactitud els dubtes. En aquests casos convé consultar-ho personalment