Advocada membre del Col·lectiu AIDE des de l’any 2013.

Llicenciada en Dret l’any 2012 per la Universitat Pompeu Fabra, i Màster en Dret Penal i Ciències Penals per la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat de Barcelona (promoció del 2013). Està especialitzada en el dret laboral i penal i té, al seu càrrec, el plantejament i seguiment de denúncies davant la Inspecció de Treball per infracció de normes laborals i de seguretat social, i l’assessorament en els tràmits de conciliació i mediació davant els organismes públics corresponents. Cristina Blasi també atén l’assessorament en els temes de mobbing, d’igualtat de gènere, de transparència i d’accés a la informació pública. En base a l’anàlisi de la jurisprudència, és responsable de la redacció recursos davant dels tribunals superiors. Tanmateix, duu a terme tasques d’assessorament i defensa en la jurisdicció penal.

  • Especialitats: Dret laboral i penal. Conciliacions Prèvies, denúncies d’Inspecció de Treball, anàlisis jurisprudència i recursos; igualtat de gènere; dret a la transparència.
  • Despatx: Atén les visites al despatx de Barcelona, concertant prèviament l’hora i en funció de la disponibilitat.