Compromesos amb la defensa dels drets dels treballadors i les treballadores, el col·lectiu AiDE s'especialitza principalment en les següents àrees del dret:

LABORAL INDIVIDUAL

Reclamació per acomiadament (objectiu, disciplinari, sense causa)

Reclamació de salaris

Reconeixement de condicions laborals

Impugnació de sancions

Vulneració de drets fonamentals

Modificació substancial de condicions de treball

Infracció de normes laborals (calendari laboral, vacances, assetjament laboral, sexual i per raó de sexe, discriminació, etc.)

LABORAL COL·LECTIU

Expedients de regulació de l'ocupació

Modificació de les condicions de treball col·lectives

Mobilitat geogràfica col·lectiva

Dret de vaga

Assessorament i negociació de convenis col·lectius

Impugnació de convenis col·lectius

Aplicació de la Llei de transparència, bon govern i accés a la informació pública

Assessorament a Comitès d'empresa

Assessorament a Sindicats

Altres demandes de conflicte col·lectiu

CIVIL

Processos de separació

Processos de divorci

Drets d'herència

Propietat horitzontal

Arrendaments

CONTENCIÓS ADMINISTRATIU

Assessorament a l'empleat públic laboral, funcionari, estatutari

Reclamacions de l'empleat públic

Reclamació de danys i perjudicis per mal funcionament de l'administració

Impugnació de sancions administratives

SEGURETAT SOCIAL

Estudi del dret a prestacions: jubilació, invalidesa o atur (entre d’altres)

Tramitació de prestacions

Impugnació de resolucions de l’INSS sobre: altes mèdiques, invalidesa, jubilació...

Manca i diferències de cotització

Recàrrec per falta de mesures de seguretat en accident de treball

PENAL

Acció individual: Defensa o acusació particular en procediment penal

Acció col·lectiva: Acusació popular

Delictes contra els drets dels treballadors

Delictes de lesions

Delictes contra el patrimoni

Delictes contra la llibertat

Delictes contra la integritat moral

Delictes contra la intimitat i el dret a la pròpia imatge

Falsedats documentals

Delictes contra l’Administració Pública o l’Administració de Justícia

Delictes contra l’ordre públic

DIVERSES ÀREES

Assumptes que s’hauran de tramitar en les diferents àrees segons les circumstàncies de cada cas

Negligències mèdiques

Incompliments contractuals

Indemnitzacions