ATENCIÓ: Falta de cotització de l’atenció continuada a l’ICS

posted in: Notícies - Informacions | 0

El sistema de retribució de l’atenció continuada en el ICS pot generar infracotització en les prestacions de Seguretat Social.

El Jutjat Social número 8 de Barcelona ha declarat la responsabilitat empresarial de l’Institut Català de la Salut (d’ara endavant, ICS) per les diferències en la prestació de maternitat d’una metgessa, generades per la no cotització del complement d’atenció continuada i posteriorment el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha confirmat la fallada en una sentència recent.

El juny de 2015 la demandant va iniciar un procés de maternitat i l’Institut Nacional de la Seguretat Social li va reconèixer el dret a percebre una prestació de 112 dies a raó d’una base reguladora diària de 99,50 €, calculada segons la base de cotització de l’últim mes treballat (en aquest cas, abans de l’inici de maternitat, es trobava en situació de risc durant l’embaràs). No obstant això, aquesta base reguladora no incloïa la retribució mensual corresponent al complement d’atenció continuada, per la qual cosa la treballadora va sol·licitar el reconeixement de la base reguladora, on s’incloïa aquest complement, que va resultar ser de 120,20 € diaris, així com les diferències derivades de la diferència de la prestació.

A l’acte del judici l’ICS va exposar que es tractava d’un endarreriment de la cotització relativa a l’atenció continuada, a causa del sistema de retribució que utilitza, pel qual cotitza l’atenció continuada a mes vençut, a diferència de la resta de percepcions salarials. No obstant això, tant el magistrat d’instància com el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya consideren que la conducta de l’ICS va implicar una infracotització, que va determinar la percepció d’una prestació de maternitat inferior a la qual corresponia. Encara que va corregir posteriorment el defecte en la cotització mitjançant un ingrés voluntari, no és justificable el motiu de la demora, ni la causa d’imputació retroactiva.

Cal recordar que l’art. 94.2 b) de la Ley General de la Seguridad Social disposa que l’empresari serà responsable de les prestacions per falta d’ingrés de les cotitzacions a partir del començament del segon mes següent a la data en què expiri el mes reglamentari per al pagament, i per això les cotitzacions efectuades fora de termini no exoneraran de responsabilitat a l’empresari. Així, l’empresari, respondrà per la diferència entre la quantia total de la prestació causada pel treballador i la que corresponia assumir a la Seguretat Social, per les quotes efectivament ingressades.

Per això que s’ha exposat, recomanem revisar que en el moment de percebre qualsevol prestació de la Seguretat Social (maternitat, risc durant l’embaràs, incapacitat temporal, risc durant la lactància), la base reguladora contempli les percepcions salarials relatives a l’atenció continuada. En cas de dubte, cal posar-se en contacte amb nosaltres.

Deixa un comentari