AVANCEM EN IGUALTAT

En ocasió de la celebració del dia 25 de novembre de 2021 volem fer esment a  l’assoliment d’un èxit en la igualtat i no discriminació de la dona en l’àmbit laboral.  L’Institut Català de la Salut ha estimat el plantejament jurídic que el col·lectiu AiDE va realitzar, en el sentit següent:

Una treballadora embarassada amb el lloc de treball adaptat que  com a conseqüència del seu estat deixa de fer guàrdies, ha de percebre la mateixa remuneració que percebria si no es produís l’adaptació, i, per tant, amb inclusió de la mitjana de de l’atenció continuada no realitzada per la seva condició de dona embarassada.

Així, cal partir d’una banda del principi general d’ Igualtat i No Discriminació, que s’estén a l’àmbit de l’accés a l’ocupació, al desenvolupament de la relació laboral i també a la seva finalització, a raó del que estableix la normativa que el garanteix: Constitució Espanyola, LLEI ORGÀNICA 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, LLEI 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, Estatut Marc del Personal Estatutari dels serveis de salut, i  Estatut dels Treballadors, i que suposa l’absència de tota discriminació per raó de sexe, i, especialment, les derivades de maternitat, l’assumpció d’obligacions familiars i l’estat civil.

Cal tenir present també allò que disposa la Llei de Prevenció de Riscos laborals, que en el seu article Art. 26 determina la obligatorietat d’una Avaluació de riscos específics que ha d’incloure un estudi sobre els agents, procediments o condicions de treball que puguin influir negativament en la salut de les treballadores o del fetus i també estableix una especial atenció del treball nocturn i treball a torns, assentant un seguit d’ accions preventives que, per ordre de realització van des de l’adaptació de les condicions de feina, al canvi de lloc de treball i fins a la suspensió del contracte per risc durant l’embaràs.

És clara doncs la Llei quan estableix com a última raó la suspensió del contracte de treball i és important tenir-ho present en tant que l’embaràs no pot ser un impediment al desenvolupament de la carrera professional de les metgesses, provocant de manera automàtica la seva separació del món laboral durant un període més o menys llarg de temps, amb tot el que això  implica.

Amb tot, caldrà aplicar l’art. 11.1) de la Directiva 92/85/CEE del Consell, de 19 d’octubre de 1992, relativa a l’aplicació de mesures per a promoure la millora de la seguretat i de la salut en el treball de la treballadora embarassada, que hagi donat a llum o en període de lactància que consagra el dret al “manteniment d’una remuneració i/o el benefici d’una prestació adequada de les treballadores”.

No abonar les guàrdies mèdiques durant el temps que s’adapta el lloc de treball, i la consegüent disminució retributiva que això suposa per a les treballadores embarassades, comporta un minvament retributiu derivat de la seva condició de mare i de dona i per tant suposa una vulneració del seu dret a la igualtat i a la no discriminació per raó de sexe. Animen doncs a les dones treballadores a demanar  l’adaptació del lloc de treball, i si us han deixat d’abonar conceptes per raó d’aquesta adaptació, el nostre despatx us podrà tramitar la corresponent reclamació.

Deixa un comentari