El nou complement de pensió per fills a les pensions de la seguretat social

El passat dia 2 de febrer es va publicar el Reial Decret-llei 3/2021, pel qual s’adopten mesures per a la reducció de l’escletxa de gènere i altres matèries en els àmbits de Seguretat Social i econòmic, aquesta normativa ha reformat l’article 60 de la Llei General de la Seguretat Social, referent al complement per fills de les pensions contributives.

Aquesta reforma és conseqüència de la sentència de 12 de desembre de 2019 del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea, que va considerar que l’anterior complement era contrari al principi d’igualtat i de no discriminació per raó de sexe. El complement passa de ser el complement de maternitat per aportació demogràfica a la Seguretat Social al complement per la reducció de l’escletxa de gènere.

En aquest article, resoldrem els principals dubtes que puguin sorgir a l’hora de sol·licitar aquest complement i repassem l’estat de la qüestió envers aquest complement a les pensions contributives de Seguretat Social.

A quines pensions s’aplica?

El complement s’aplica a les pensions contributives de la Seguretat Social, més concretament a les de jubilació, incapacitat permanent i viduïtat.

Qui té dret a aquest complement?

Les dones que hagin tingut un o més fills, i que siguin beneficiàries d’una de les pensions que s’han esmentat, en la seva modalitat contributiva.

Hi ha excepcions pel que fa a les pensions?

Sí, han de ser pensions contributives. S’exclou la pensió de jubilació parcial, però es podrà sol·licitar quan s’accedeixi a la jubilació plena. Amb l’anterior normativa també s’excloïa la jubilació anticipada voluntària, però amb la nova reforma ja es pot accedir al complement.

El pare té dret al complement?

Perquè els homes tinguin dret al complement hauran de complir un d’aquests dos requisits:

  • Causar una pensió de viduïtat per la mort de l’altre progenitor pels fills o filles en comú, sempre que aquests tinguin dret a percebre una pensió d’orfandat.
  • Causar una pensió contributiva de jubilació o incapacitat permanent i haver vist afectada la seva carrera professional a causa del naixement o adopció, amb unes condicions concretes:
  1. Fills o filles nascuts o adoptats fins al 31/12/1994: Tenir més de 120 dies sense cotització entre els nou mesos anteriors al naixement i els tres anys posteriors, i en cas d’adopcions des de la resolució judicial i els tres anys següents, sempre que les quanties reconegudes a les pensions sigui inferiors a les que correspongui a la dona.
  2. Fills o filles nascuts o adoptats a partir de l’1/1/1995: Que la suma de les bases de cotització dels vint-i-quatre mesos següents al naixement o de la resolució judicial de l’adopció sigui inferior, en més d’un 15%, els vint-i-quatre mesos immediatament anteriors, sempre que les quanties reconegudes a les pensions sigui inferiors a les que correspongui a la dona.

Els dos progenitors són homes:

Si els dos compleixen amb els requisits, el percebrà el progenitor que la suma de la quantia de les seves pensions sigui inferior.

Les dues progenitores són dones:

El mateix, només podrà cobrar el complement la progenitora que tingui un menor import de pensions.

En quin import?

L’import del complement es fixarà a la corresponent Llei de Pressupostos Generals de l’Estat. Actualment és de 378 euros l’any per fill/a, amb un màxim de quatre fills i/o filles. Per tant, una dona amb un fill cobrarà 27 euros més a la seva pensió, amb dos fills 54 euros, fins a 108 euros més al mes. Aquesta quantia s’abonarà en 14 pagues com les pensions.

Té efectes retroactius?

La normativa aprovada recentment estableix que el complement es reconeixerà a les pensions causades a partir de la seva entrada en vigor, no obstant recentment s’ha dictat una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que estableix l’aplicació el principi de retroactivitat de norma favorable de Seguretat Social.

En aquest sentit es podrà reclamar per a aquelles pensions que, causades a partir de l’1 de gener de 2016 no complissin els requisits del complement anterior, per aportació demogràfica, però sí del nou complement. És a dir, totes aquelles persones que van causar la pensió quan estava en vigor el complement anterior els hi va ser denegat per no complir els requisits, però amb la normativa actual sí que els compleixen el podrien sol·licitar.

Com es pot sol·licitar el complement de pensió encara que ja estigui cobrant la meva jubilació?

El complement es pot sol·licitar conjuntament amb la pensió corresponent. Tanmateix,  els casos que havent causat la pensió a partir de 1 de gener de 2016 i que havent sol·licitat el complement aquest va ser denegat per no complir els requisits d’aquell moment, per exemple haver accedit a la jubilació en la modalitat anticipada voluntària o bé només haver tingut un fill, però sí es reuneixen els requisits actuals, es podrà sol·licitar el complement a l’INSS amb efectes retroactius.

Per a fer-ho s’haurà d’analitzar cas a cas, tenint en compte la data del fet causant, la modalitat de pensió contributiva etc., i presentar un escrit a la Seguretat Social reclamant el dret a cobrar el complement.

 

Si teniu dubtes sobre si teniu dret o no a cobrar el complement, o bé, us l’han denegat amb anterioritat i voleu que el Col·lectiu Aide es faci càrrec de tramitar les reclamacions, podeu demanar una visita, a un dels nostres despatxos a Barcelona, Cerdanyola o Granollers, a través del nostre portal web o bé trucant al telèfon 932 681 311. Nosaltres ens encarregarem d’analitzar cada cas i de fer les reclamacions en els casos que hi hagi dret.

Deixa un comentari