El Tribunal Suprem estableix que la prestació per maternitat està exempta de l’IRPF

El Tribunal Suprem, mitjançant la Sentència núm. 1.462/2018, de la Sala III, del Contenciós-Administratiu ha establert com a doctrina legal que “les prestacions públiques per maternitat percebudes de la Seguretat Social estan exemptes de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.”

El Suprem confirma una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, de juny de 2017, que va estimar el recurs d’una dona i va ordenar a Hisenda que li retornés la quantitat ingressada en l’IRPF de 2013 per la prestació per maternitat amb càrrec a la Seguretat Social percebuda en aquest exercici. El Tribunal considera que la prestació per maternitat que abona la Seguretat Social està exempta de l’IRPF, ja que queda inclosa en el tercer paràgraf de l’article 7 h) L’IRPF sobre rendes exemptes, com a prestacions públiques per naixement, part o adopció múltiple i/o adopció.

Entenem que sobre la base d’aquest nou criteri també quedaria exempta la prestació per paternitat.

A continuació, exposem breument quins són els passos a seguir per tal de fer la reclamació:

  • Pas 1: Hem de fer una petició a l’Agència Tributària de rectificació de l’autoliquidació i la devolució d’ingressos indeguts de l’exercici en què s’ha cobrat la maternitat/paternitat.
  • Pas 2: És possible que l’Agència Tributària denegui la nostra sol·licitud mitjançant una resolució que podrem recórrer dins del termini d’un mes de la seva recepció davant el Tribunal Econòmic-Administratiu Regional (TEAR). En cas de no obtenir resposta, també hem d’interposar un recurs davant el TEAR, ja que la sol·licitud s’entendrà desestimada.
  • Pas 3: En cas que el TEAR ens denegui el recurs es tindrà per finalitzada la via administrativa i podrem interposar una demanda judicial davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

El termini màxim per reclamar ingressos indeguts a l’Agència Tributària és de 4 anys des del moment en què s’han declarat aquestes percepcions (en la declaració de renda que es presenta al juny posterior a l’any en què s’han cobrat). Per tant, a data d’avui i fins el proper mes de juny de 2019, es pot reclamar la devolució de l’IRPF de les prestacions per maternitat o paternitat percebudes durant els anys 2014, 2015, 2016 i 2017.

Si voleu que el Col·lectiu Aide es faci càrrec de tramitar les reclamacions, podeu demanar una visita a través de la nostra pàgina web o bé trucant al nostre telèfon 932 681 311.