Les mesures de prevenció, adaptació i protecció del personal en exposició al SARS-COV-2 en l’entorn laboral

posted in: Notícies - Informacions | 0

Aquest informe té com a objecte l’anàlisi del document PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL CORONAVIRUS (SARS-COV-2) (versió de 24 de març de 2020) que ha publicat el Ministeri de Sanitat.

El Protocol publicat va dirigit, com el seu títol indica als Serveis de Prevenció de Riscos Laborals de les empreses (d’ara en endavant SPRL), però ofereix directrius al personal afectat sobre els equipaments de protecció individual (d’ara en endavant EPI) que han d’utilitzar i també les alternatives que tenen en cas de ser treballadors i treballadores especialment sensibles.

Aquest document parteix de la diferenciació del personal segons el risc de la seva exposició al SARS-COV-2. Segons el seu grau de risc, estableix també quins són els EPI que ha d’utilitzar aquest personal.

La diferenciació es fa de la següent manera:

 

 1. EXPOSICIÓ DE RISC 
 • Personal sanitari assistencial i no assistencial que atén una persona simptomàtica.
 • Tècnics de transport sanitari, si hi ha contacte directe amb la persona simptomàtica traslladada.
 • Tripulació mitjans de transport (aeri, marítim o terrestre) que atén durant el viatge una persona simptomàtica procedent d’una zona de risc.
 • Situacions en les quals no es pot evitar un contacte estret en el treball amb una persona simptomàtica.

REQUERIMENTS

En funció de l’avaluació específica del risc d’exposició de cada cas: components de EPI de protecció biològica i, en certes circumstàncies, de protecció enfront d’aerosols i enfront d’esquitxades.

 1. EXPOSICIÓ DE BAIX RISC 
 • Personal sanitari l’activitat laboral del qual no inclou contacte estret amb una persona simptomàtica, per exemple: ― Acompanyants per a trasllat. ― portalliteres, treballadors de neteja.
 • Personal de laboratori responsable de les proves de diagnòstic virológic.
 • Personal no sanitari que tingui contacte amb material sanitari o deixalles possiblement contaminades.
 • Ajuda a domicili de contactes asimptomàtics.

REQUERIMENTS

En funció de l’avaluació específica del risc de cada cas: components de EPI de protecció biològica.

 1. BAIXA PROBABILITAT D’EXPOSICIÓ 
 • Treballadors sense atenció directa al públic, o a més de 2 metre de distància, o amb mesures de protecció col·lectiva que eviten el contacte, per exemple:   ― Personal administratiu. ― Tècnics de transport sanitari amb barrera col·lectiva, sense contacte directe amb el pacient. ― Conductors de transports públics. ― Personal de seguretat. ― Policies/Guàrdies Civils ― Personal duaner. ― Bombers i personal de salvament.

No necessari ús de EPI.

En certes situacions (falta de cooperació d’una persona simptomàtica): ― protecció respiratòria, ― guants de protecció.

 

L’Annex II d’aquest document ofereix una descripció detallada dels equips de protecció individual, així com les directrius d’ús, emmagatzematge i rebuig.

Ara bé, a banda d’aquestes recomanacions genèriques, s’estableix també l’obligació que el Servei de Prevenció avaluí l’afectació que pugui tenir la infecció de coronavirus SARS-CoV-2 del personal especialment sensible. Per això, haurà d’establir la naturalesa d’especial sensibilitat de la persona treballadora i també emetre informe sobre les mesures de prevenció, adaptació i protecció.

Per a això, tindrà en compte l’existència o inexistència d’unes condicions que permetin realitzar el treball sense elevar el risc propi de la condició de salut de la persona treballadora.

Amb l’evidència científica disponible a data 23 de març de 2020, el Ministeri de Sanitat ha definit com a grups vulnerables per COVID-19 les persones amb diabetis, malaltia cardiovascular, inclosa hipertensió, malaltia hepàtica crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica, immunodeficiència , càncer en fase de tractament actiu, embaràs i majors de 60 anys.

A les persones d’especial se les haurà d’adaptar el lloc de treball, ja sigui mitjançant l’establiment de treball telemàtic o reubicació en un altre lloc de treball exempt d’exposició, i per el cas que no fos possible, el SPRL haurà d’acordar l’accés a la situació d’incapacitat temporal.

En termes generals, sobre el mode d’actuar davant les persones treballadores en risc d’exposició, es fa una diferenciació segons es tracti de treballadors i treballadores en general, professionals sanitaris i sociosanitaris o operadors crítics de serveis essencials.

Per als treballadors i treballadores en general, la indicació és d’acordar la quarantena domiciliaria per aquelles persones que hagin tingut un contacte possible, probable o confirmat. Tot això, sense perjudici que les autoritats sanitàries podran valorar situacions individuals que requereixin un altre tipus de recomanació.

Si durant els 14 dies posteriors a l’exposició el contacte desenvolupés símptomes i la situació clínica ho permet, haurà de fer auto aïllament immediat domiciliari i contactar amb els serveis d’atenció primària.

Per als professionals de l’àmbit sanitari i sociosanitari, la gestió de les persones que hagin tingut algun contacte es farà de la següent manera:

En primer lloc, si el contacte ha estat estret amb un cas possible, probable o confirmat de COVID-19 amb ús adequat de l’EPI, la persona treballadora continuarà amb l’activitat assistencial normal i es realitzarà vigilància passiva d’aparició de símptomes.

Si el contacte ha estat estret amb cas possible, probable o confirmat de COVID-19 però sense dur l’EPI; si es valora com una exposició d’alt risc es retirarà al professional de l’activitat assistencial i realitzarà quarantena domiciliària durant 14 dies amb vigilància activa dels símptomes i es valorarà la realització al cap de 7 dies d’un test diagnòstic per PCR. En cas que la PCR sigui negativa s’haurà de reincorporar a l’activitat assistencial. Es garantirà l’ús de mascareta quirúrgica i guants en l’assistència.

D’altra banda, si es valora que es tracta d’una exposició de baix risc es continuarà amb l’activitat assistencial normal i vigilància passiva dels símptomes.

Per últim, si el contacte ha estat casual amb cas probable o confirmat de COVID-19 sense equip de protecció individual, el treballador o treballadora continuarà amb activitat assistencial normal i es realitzarà vigilància passiva de símptomes.

La situació d’incapacitat temporal a la qual accedeixi el personal afectat o aïllat pel SARS-CoV-2, amb caràcter excepcional, situació assimilada a accident de treball, exclusivament per a la prestació econòmica d’incapacitat temporal del sistema de Seguretat Social, aquells períodes d’aïllament o contagi de les persones treballadores provocat pel virus SARS-CoV-2 (Article 5 de el Reial decret llei 6/2020, de 10 de març, pel qual s’adopten determinades mesures urgents en l’àmbit econòmic i per a la protecció de la salut pública).

En el document “Actualització a 19 de març de 2020 de les Instruccions aclaridores relatives al nou procediment de remissió de parts dels serveis públics de salut (SPS) per coronavirus”, l’Institut Nacional de la Seguretat Social estableix que seran els metges del Servei Públic de Salut els que emetin els parts de baixa i alta en tots els casos d’afectació per coronavirus, tant en les situacions d’aïllament com de malaltia i a tots els treballadors i treballadores que per la seva situació clínica o indicació d’aïllament ho necessitin, tant per al personal sanitari com per a la resta de treballadors.

El comunicat de baixa i els de confirmació seran emesos sense la presència física de la persona treballadora. La persona interessada no ha d’anar a recollir els parts, pot recollir una altra persona o utilitzar altres mitjans disponibles per evitar desplaçaments.

En tot cas, el SPRL ha d’elaborar l’informe perquè quedi acreditada la indicació d’incapacitat temporal, per tal de facilitar als serveis d’atenció primària, la seva tramitació tant als casos probables (els resultats de laboratori no són concloents), possibles (amb infecció respiratòria aguda lleu) o confirmats, així com els contactes estrets de casos probables, possibles o confirmats com a les persones treballadores amb especial sensibilitat amb relació a la infecció de coronavirus SARS-CoV-2, sense possibilitat d’adaptació del lloc de treball, protecció adequada que eviti el contagi o reubicació en un altre lloc exempt de risc d’exposició a la SARS-CoV- 2.

Finalment, és precís recordar que l’art. 21.2 de la llei de Prevenció de Riscos laborals estableix que el treballador o treballadora tindrà dret a interrompre la seva activitat i abandonar el lloc de treball, en cas necessari, quan consideri que aquesta activitat comporta un risc greu i imminent per a la seva vida o la seva salut. Aquest però, ha de ser el darrer recurs.

Així doncs, és important que el personal identifiqui el seu grau d’exposició al SARS-CoV-2, utilitzi els EPI adients, i per al cas que hagi estat en contacte amb algun cas possible, probable o confirmat de SARS-CoV-2 (segons el contacte) s’adreci al SPRL de l’empresa i al Servei Públic de Salut perquè li facin les indicacions d’aïllament oportunes.

Per aquelles persones treballadores especialment sensibles, és important que requereixin a la seva empresa l’adaptació del seu lloc de treball, i si no fos possible, s’hauran d’adreçar als SPRL per tal que certifiquin
inexistència d’unes condicions que permetin realitzar el treball sense elevar el risc propi de la condició de salut de la persona treballadora, i accedir així a la situació d’incapacitat temporal.

 

ENLLAÇOS D’INTERÈS

Procedimiento de actuación para los servicios de prevencion de riesgos laborales frente a la exposición al coronavirus (SARS-COV-2) 24 de marzo de 2020

Guía de actuación con los profesionales sanitarios en el caso de exposiciones de riesgo a COVID-19 en el ámbito sanitario Versión del 15 de marzo de 2020

Procedimiento de actuación frente a casos de infección por el nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) Actualizado a 15 de marzo de 2020