Els homes tenen dret a que els sigui reconegut el complement de maternitat en les pensions de jubilació, viduïtat o incapacitat permanent?

posted in: Sense categoria | 0

 

Aquesta es una pregunta freqüent que se’ns planteja al gabinet jurídic del col·lectiu AiDE :

Ens consta que la contesta de l’Institut Nacional de la Seguretat Social de forma recurrent es en aquests termes: Els homes poden sol·licitar a partir del 2 de desembre de 2021 el complement de maternitat i els serà concedit si reuneixen els requisits exigits legalment per accedir-hi quan siguin beneficiaris de les pensions de jubilació, viduïtat o incapacitat permanent causades entre l’1 de gener de 2016 i el 3 de febrer de 2021.

No obstant s’ha de tenir en compte el següent:

  • Els i les filles comuns donen dret al reconeixement d’un únic complement, per tant, només el pot cobrar la mare o el pare. Així, quan consti que ja li han reconegut a un dels progenitors es denegarà la sol·licitud del segon progenitor que ho sol·liciti.

A la dona se li exigeix el requisit d’acreditar l’existència dels fills. Respecte dels homes els requisits són els següents:

“- Causar una pensión de viudedad por fallecimiento del otro progenitor por los hijos o hijas en común, siempre que alguno de ellos tenga derecho a percibir una pensión de orfandad.

– Causar una pensión contributiva de jubilación o incapacidad permanente y haber interrumpido o haber visto afectada su carrera profesional con ocasión del nacimiento o adopción, con arreglo a las siguientes condiciones:

1.ª En el supuesto de hijos o hijas nacidos o adoptados hasta el 31 de diciembre de 1994, tener más de ciento veinte días sin cotización entre los nueve meses anteriores al nacimiento y los tres años posteriores a dicha fecha o, en caso de adopción, entre la fecha de la resolución judicial por la que se constituya y los tres años siguientes, siempre que la suma de las cuantías de las pensiones reconocidas sea inferior a la suma de las pensiones que le corresponda a la mujer.

2.ª En el supuesto de hijos o hijas nacidos o adoptados desde el 1 de enero de 1995, que la suma de las bases de cotización de los veinticuatro meses siguientes al del nacimiento o al de la resolución judicial por la que se constituya la adopción sea inferior, en más de un 15 por ciento, a la de los veinticuatro meses inmediatamente anteriores, siempre que la suma de las cuantías de las pensiones reconocidas sea inferior a la suma de las pensiones que le corresponda a la mujer.”

En el cas que les progenitores siguin dues dones, es reconeixerà a aquella que percebi pensiones públiques que sumades siguin de menor quantia.

En el cas que els progenitors siguin dona i home, sempre que es compleixin els requisits, l’home tindrà prioritat si la suma de les quanties de les seves pensions reconegudes és inferior a la suma de les pensions que li corresponen a la dona.

Si los dos progenitors són homes, es reconeixerà a aquell que percebi pensiones públiques que, una vegada sumades, tinguin menor quantia.

  • El termini de prescripció per reclamar el complement és de 5 anys, a comptar des del dia següent al que s’hagi reconegut la pensió de jubilació, viduïtat o incapacitat permanent.
  • La data d’efectes del complement de maternitat s’aplicarà amb una retroactivitat màxima de 3 mesos des de la sol·licitud.

La Seguretat Social fa aquesta interpretació perquè abans del febrer del 2021 existia un complement de maternitat per aportació demogràfica regulat a l’article 60 de la Llei General de la Seguretat Social, que s’aplicava únicament a les dones. Hi va haver reclamacions per part de pares i, finalment, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va dictar Sentència tot considerant que la norma espanyola concedia un tracte menys favorable als homes, i que això constituïa una discriminació directa per raó de sexe, prohibida a la Directiva 79/7/CEE del Consell de 19/12/1978, relativa a la aplicació progressiva del principi d’igualtat de tracte entre homes i dones en matèria de la Seguretat Social. A partir d’aquí, molts Jutjats Socials del territori espanyol van estimar les demandes interposades per homes-pares, i això ha estat el que ha provocat una reforma legislativa.

Es va dictar el Real Decret-llei 3/2021, de 2 de febrer, que va substituir aquell complement de maternitat per aportació demogràfica dirigit NOMÉS A LES DONES, per un complement anomenat, ara, de BRECHA DE GÉNERO, que s’aplica als pares també, i en el que el número de fills és el criteri objectiu. Aquest Real Decret-llei estableix que es reconeixerà el complement a totes les pensions causades a partir de la seva entrada en vigor (04/02/2021). L’import per les pensions de jubilació, viduïtat o incapacitat permanent (excepte la parcial) al 2021 era de 27,00 euros mensuals per fill, amb el límit de 4 fills, i en el 2022 és de 28 euros mensuals per fill, mantenint el límit de 4.

 

17 de març del 2022

 

 

COL·LECTIU AIDE

Deixa un comentari