Nou complement de carrera professional a les clíniques privades de Catalunya

posted in: Notícies - Informacions | 0

EL COMPLEMENT SALARIAL DE CARRERA PROFESSIONAL I SISTEMA D’INCENTIVACIÓ PROFESSIONAL RECOLLITS EN EL X CONVENI COL·LECTIU DE CLÍNIQUES PRIVADES DE CATALUNYA PELS ANYS 2018-2019.

El 28 de maig del 2019 es va publicar al DOGC el X Conveni col·lectiu de treball d’establiments sanitaris d’hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d’anàlisis clíniques de Catalunya pels anys 2018 i 2019.

En aquest Conveni col·lectiu s’ha introduït per primera vegada la Carrera professional i el Sistema d’incentivació professional. L’article 54.4 i l’Annex XIII de la norma convencional regulen la Carrera professional pels grups professionals 1 i 2 i l’article 54.5 i l’Annex XIV regulen el Sistema d’incentivació professional pels grups professionals 3 a 10.

Aquest complement s’introdueix molts anys després i en un import molt inferior, gairebé irrisori, en comparació amb el I i II Conveni Col·lectiu de treball dels Hospitals d’Aguts, centres d’Atenció Primària, centres Sociosanitaris i centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de Salut. A més, encara que el Conveni col·lectiu tingui vigència des de l’1 de gener del 2018, no és fins dos anys més tard, fins al mes de desembre del 2019 inclòs, que es pot accedir al nivell 3.

Dit l’anterior, entrem a analitzar el nou complement salarial, els requisits per a poder percebre’l, la dotació econòmica mensual que suposa i a partir de quin mes es farà efectiu.

El Conveni col·lectiu establia, i segueix establint, que tots els grups professionals tindran com a mínim 2 nivells, bàsic i superior, en els quals el personal per petició individual i escrita podrà progressar en funció del temps de permanència en el nivell d’origen i hores de formació en funció del grup professional. L’import d’alguns complements salarials varia depenent del nivell al qual s’estigui adscrit.

La novetat que presenta el X Conveni col·lectiu de clíniques privades pels anys 2018-2019 és la introducció de la Carrera professional i Sistema d’incentivació professional (entès com a nivell 3). A continuació s’explicaran els requisits que marca la norma convencional per passar del nivell 2 al nivell 3.

Normes comunes per a la Carrera professional i el Sistema d’incentivació professional:

 • En cap cas es podrà passar del nivell 1 al 3 directament.
 • Durant les baixes per incapacitat temporal, maternitat, paternitat, acolliment i adopció, el temps transcorregut serà tingut en compte com a temps de treball efectiu per poder sol·licitar el nivell de carrera o incentivació professional.
 • Durant els períodes de representació legal dels treballadors i/o d’alliberament sindical, encara que les hores usades per fer aquesta tasca sobrepassin el màxim crèdit horari establert en el conveni d’aplicació, es continuarà percebent el complement de carrera professional o sistema d’incentivació professional en el nivell que es tingués reconegut en el moment del seu pas a la condició de RLTi/o d’alliberat sindical, o en els nivells que es vagin assolint.
  Cada centre de treball crearà una comissió amb caràcter paritari d’avaluació i seguiment de les convocatòries i sol·licituds i avaluar als candidats/es amb criteris específics i de forma objectiva. La comissió decidirà la ponderació dels indicadors de formació/docència/recerca i de domini professional de l’activitat assistencial i compromís amb l’organització i en cas de discrepància l’última decisió la prendrà la Direcció de l’empresa, la qual entregarà informe per escrit al sol·licitant.

 

 1. Carrera professional

Els requisits per accedir a la carrera professional són els següents:

 • Pertànyer als grups professionals 1 o 2.
 • Caràcter indefinit.

Una de les principals característiques de la carrera professional és la seva adscripció voluntària. La primera convocatòria va ser des de la signatura del Conveni fins al 31 de juliol del 2019. La segona convocatòria és des de l’1 d’agost del 2019 fins al 31 de desembre del mateix any. Per a les sol·licituds presentades en la primera convocatòria es farà efectiu l’abonament del mencionat complement salarial a la nòmina de mes de desembre del 2019 i per a les sol·licituds presentades en la segona convocatòria es farà efectiu l’abonament del mencionat complement salarial a la nòmina de mes de gener de l’any 2020 amb efectes retroactius del mes de desembre del 2019.Per passar del nivell 2 al nivell 3 es requereixen 7 anys de permanència en el nivell 2 i 100 punts (1 hora, 1 punt). Els punts per al canvi de nivell s’assoliran tenint en compte:

 • Mèrits per formació i/o docència i/o recerca específica de la mateixa professió. Es valorarà segons les hores realitzades pels professionals en aquests àmbits o els crèdits de formació, que es comptabilitzaran sempre segons la seva equivalència a hores. No obstant això, per poder passar de nivell, es considerarà la formació realitzada en els 7 anys anteriors a la data de la presentació de la documentació per accedir al canvi de nivell, així com tota aquella formació realitzada i no presentada en l’assoliment del nivell 2 previ.
 • Domini professional de l’activitat assistencial i compromís amb l’organització on es treballa.

Si no es pogués constituir la Comissió d’avaluació, s’accedirà a la carrera professional amb 120 hores de formació específica de la mateixa professió.
La dotació econòmica mensual (x14) que preveuen les taules de l’annex XIII són 70 euros pel grup professional 1 i 58 euros pel grup professional 2.

 

 1. Sistema d’incentivació professional

Destinats als grups professionals del 3 al 10. Es podrà accedir al nivell 3 a partir del mes de desembre de 2019 inclòs.Igual que la carrera professional el Sistema d’incentivació professional, també és d’adscripció voluntària.

Per passar del nivell 2 al nivell 3 es requereix:

 • Permanència en el nivell 2 de 7 anys.
 • Formació: es considerarà la formació realitzada en els 7 anys anteriors a la data de la presentació de la documentació per accedir al canvi de nivell així com tota aquella formació realitzada i no presentada en l’assoliment del nivell 2 previ. Aquestes hores de formació seran específiques de la mateixa professió. Per assolir el nivell 3 seran les següents: Grups 6 i 7: 70 hores. Grups 3, 4, 8 i 9: 50 hores. Grups 5 i 10: 40 hores.

La dotació econòmica mensual (x14) que preveuen les taules de l’annex XIV són les següents: 60 euros pel Grup 6; 50 euros pel Grup 7; 45 euros pels grups 3 i 8; 35 euros pels grups 4 i 9, i 30 euros pels grups 5 i 10.El Conveni col·lectiu estableix que el pagament corresponent al canvi de nivell sempre es farà amb efectes econòmics des de la data de presentació de la sol·licitud, sempre que es compleixin els requisits, sigui quina sigui la data en què s’aprovi la mateixa.

En conclusió, pel caràcter voluntari de la carrera professional i del sistema d’incentivació professional, recomanem que sol·liciteu l’adscripció com més aviat millor a aquests sistemes per escrit a la Direcció de Recursos Humans del vostre centre.