Nova durada del permís de paternitat en els PGE de 2018

posted in: Notícies - Informacions | 0

El 4 de juliol de 2018 es va publicar la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018 que amplia, amb efectes des del 5 de juliol de 2018 i amb vigència indefinida, el dret a la suspensió del contracte per paternitat durant cinc setmanes.

D’aquesta manera, els nens i nenes nascudes a partir del dijous 5 de juliol a les 00.00 h generaran per als seus pares el dret a una setmana més de permís per paternitat fins a un total de cinc, ampliables en els supòsits de part, adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment múltiples en dos dies més per cada fill a partir del segon. Els naixements anteriors al 5 de juliol de 2018 generaran únicament quatre setmanes de permís per paternitat.

Aquest permís és independent del gaudi compartit dels períodes de descans regulats als apartats 4 i 5 de l’art. 48 de l’Estatut dels Treballadors que permet que, en el cas que tots dos progenitors treballin, la mare, en iniciar-se el període de descans per maternitat, pugui optar perquè l’altre progenitor gaudeixi d’una part determinada i ininterrompuda del període de descans posterior al part, bé sigui de forma simultània o successiva amb el de la mare.

És important assenyalar que l’última setmana de permís, previ acord amb l’empresa, podrà gaudir-se de forma independent dins dels nou mesos següents al naixement. Per tant, i malgrat que el gaudi del permís de paternitat no s’ha de convenir amb l’empresa, tan sols comunicar-lo, sí que serà necessari convenir la distribució d’aquesta darrera setmana de permís en cas que es volgués fer servir de manera no successiva a les quatre setmanes anteriors.

D’altra banda, en relació amb la durada del permís de paternitat, el Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs d’empara presentada per un pare que al·lega discriminació al no poder gaudir de 16 setmanes per paternitat en equiparació al permís de maternitat, ja que li va ser denegat un permís igual que el de maternitat, tant per la Seguretat Social com per un Jutjat Social de Madrid i pel Tribunal Superior de Justícia de Madrid.

El Tribunal Constitucional,a l’admetre a tràmit el recurs d’empara d’un pare, estudiarà si és discriminatori o no que els permisos de paternitat i maternitat no siguin iguals.

Es tracta del primer dels recursos d’empara de nou pares que van iniciar aquest procés judicial l’any 2016 després de demandar la Seguretat Social per discriminació, amb el suport de la Plataforma per Permisos Iguals i Intransferibles de Naixement i Adopció (PiiNA). En aquests recursos hi exigeixen una prestació i un permís de paternitat d’igual durada que el de maternitat i pagat “al 100% de la base reguladora”.

El TC, encara sense pronunciar-se sobre el fons de l’assumpte, entén que l’equiparació total dels permisos de paternitat als de maternitat «és una qüestió jurídica rellevant i de general repercussió social i econòmica», sent necessari «aclarir o canviar la seva doctrina com a conseqüència de canvis normatius rellevants per a la configuració del dret constitucional».