Sòcia del Col·lectiu AIDE, incorporada l’any 2011.

Advocada, llicenciada en Dret per la UB l’any 1993 i professora associada al Departament de Dret del Treball i la Seguretat Social de la Universitat Pompeu Fabra. Ha encaminat la seva trajectòria professional en la defensa dels drets socials en l’àmbit del dret laboral, tant pel que fa a relacions individuals com col·lectives, i de la Seguretat Social. Mireia Montesinos és membre del Comitè permanent de la Comissió de defensa dels drets de la persona del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona des de l’any 1999 i disposa del certificat d’aptitud pedagògica.

A més a més, ha impartit classes de preparació a oposicions per personal administratiu i fa formació en matèria dels drets laborals de les dones víctimes de violència de Gènere en el Curs d’Especialització en Violència de Gènere que organitzen la Comissió del Torn d’Ofici i Assistència al Detingut i la Secció de Dret Penal de l’ICAB i en matèria d’assetjament laboral i per raó de gènere en diversos fòrums, també per a Cicles Formatius.

Està especialitzada en Dret laboral i administratiu  sanitari i en l’assessorament de col·lectius de treballadors i comitès d’empresa en la negociació col·lectiva, així com en reclamacions individuals en matèria d’acomiadaments, sancions, modificacions substancials de les condicions de feina i reclamacions de quantitat, procediments especials de tutela de drets fonamentals i de conciliació de la vida personal, laboral i familiar. També duu a terme la defensa dels drets individuals i col·lectius del personal estatutari i funcionari, tant en la fase administrativa com davant de la jurisdicció contenciosa.

  • Especialitats: Negociació col·lectiva i condicions laborals; expedients i modificació substancial; sanitat pública i concertada; acomiadaments i sancions; jurisdicció social i contenciós administrativa.
  • Despatx: Atén les visites al despatx de Barcelona els dijous i als locals del sindicat Metges de Catalunya en les franges horàries convingudes.