QUÈ HA PASSAT AMB ELS DRETS LABORALS DE LES DONÉS VÍCTIMES DE VIOLÈNCIES SEXUALS?

posted in: Reflexions jurídiques | 0

Si avui es fa una consulta al text oficial del BOE actualitzat de l’ Estatut dels  treballadors i de l’ Estatut bàsic de l’ empleat pùblic ens trobem que no hi ha les mencions  -a les dones víctimes de violències sexuals com a subjectes de drets laborals-  que es varen introduir amb la Llei orgànica per la garantia integral de la llibertat sexual, la Llei del NOMÉS SÍ ÉS SÍ.

Què ha passat?

La Llei del NOMÉS SÍ ÉS SÍ, Llei orgànica 10/2022, de garantía integral de la libertad sexual, va ser aprovada el dia 6 de setembre de 2022 i publicada al BOE el dia següent, 7 de setembre.

Amb aquesta Llei orgànica es varen modificar, entre altres modificacions, diversos articles (37, 40, 45, 53 i 55) de l’ Estatut dels Treballadors (a la Disposició Final 14ª)  i també alguns articles (49, 82 i 89)  de l’ Estatut bàsic de l’ empleat pùblic (a la Disposició Final 15ª); a grans trets, l’ objecte de les modificacions va ser fer extensibles els drets laborals de les dones víctimes de violència de gènere a les dones víctimes de violències sexuals, i va consistir en afegir la menció expressa a les víctimes de violència sexual allà on l’ ET ja feia menció expressa a les víctimes de violència de gènere.

El mateix dia que s’aprova la Llei orgànica del NOMÉS SÍ ÉS SÍ, el 6 de setembre de 2022, el Boletin oficial de las Cortes Generales,  Congreso de Diputados (BOCD), va publicar el Projecte de Llei TRANS, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, inddicant que aquest Projecte de llei es tramitarà per el procediment d’ urgència.

Aquest Projecte de llei havia estat presentat prèviament pel Govern i contenia unes modificacions a l’ Estatut del Treballadors (Disposició final 15ª) i a l’Estatut bàsic de l’ empleat pùblic (Disposició final 15ª).

L’ objecte de les modificacions proposades per aquest Projecte de llei TRANS a l’ ET i a l’EBEP consistien, fonamentalment, en introduir mencions específiques a “orientación e identidad sexual, expresión de género, características sexuales”, i a “violencia intragénero entendida esta última en los términos del artículo 3 de la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI” per fer extensibles els drets a les dones víctimes de violència de gènere a les víctimes de violència intragènere.

Però en el bén entés que les modificacions es proposaven a l’ ET i a l’ EBEP en els redactats anteriors a les modificacions fetes per la Llei orgànica del NOMÉS SÍ ÉS SÍ. Aquesta circumstància hauria d’ haver estat tinguda en compte a l’ hora de fer la tramitació parlamentària del Projecte de llei TRANS,  i, per mitjà de les esmenes oportunes al Projecte de llei, modificar   -si es considerava oportú-   l’ ET i l’ EBEP, PERÒ  en les redacccions donades per la Llei orgànica del NOMÉS SÍ ÉS SÍ.

Doncs resulta que aixó no és va fer així.

El dia 30 de novembre de 2022 el Boletin oficial de las Cortes Generales,  Congreso de Diputados (BOCD), va publicar les esmenes presentades al Projecte de Llei TRANS, i resulta que a la Disposició final 15ª (per la reforma de l’ ET) i a la Disposició final 17ª  (per la reforma de l’ EBEP) només es varen presentar esmenes per part del PSOE i del PP; les esmenes 43 i 44 presentades pel PSOE consistien en suprimir del Projecte de Llei TRANS totes les mencions a  “violencia intragénero entendida esta última en los términos del artículo 3 de la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI”; i les esmenes 313 i 318 del PP consistien en exactament en el mateix, suprimir del Projecte de Llei TRANS totes les mencions a  “violencia intragénero entendida esta última en los términos del artículo 3 de la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI”.

El dia 16 de desembre de 2022, el Boletin oficial de las Cortes Generales,  Congreso de Diputados (BOCD), va publicar l’ Informe de la Ponència sobre la tramitació del Projecte de Llei TRANS, de forma que, pel que ara ens interesa, es mantenia sense modificacions el text del Projecte de Llei; les esmenes del PSOE i del PP no havien estat aprovades al sí de la Comissió i passaven a votació al Ple del Congrés de Diputats.

El dia 11 de gener de 2023, el Boletin oficial de las Cortes Generales,  Congreso de Diputados (BOCD), va fer pùblic que el dia 22 de desembre de 2022 el Ple del Congrés havia aprovat la Llei TRANS, de forma que en el text definitivament aprovat havien estat incorporades les esmenes del PSOE i del PP i, en conseqüència, havien desaparegut totes les mencions a la “violencia intragénero entendida esta última en los términos del artículo 3 de la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI”, i es modificava l’ ET i l’ EBEP de forma que només es feia menció a la violència de gènere…..

El dia 15 de febrer de 2022 el Boletin oficial de las Cortes Generales,  Congreso de Diputados (BOCD), va publicar el text de le Llei TRANS després del seu pas pel Senat, amb una única modificació per suprimir la única menció a la violència intragènere que havia resultat indemne del seu pas pel Congrés.

El dia 28 de febrer de 2022 es va aprovar definitivament la Llei TRANS, Llei 4/2023, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, que va ser publicada al BOE del dia 1de març, i que modifica l’ET i l’ EBEP, però de forma que ara l’ ET i l’ EBEP només fan menció a la violència de gènere, i no fan cap menció a les violències sexuals  -al no haver-se tingut en compte que l’ ET i l’ EBEP havien estat modificats per la Llei Orgànica del NOMÉS SÍ ÉS SÍ-,  ni a la violència intragènere – al haver-se aprovat les esmenes del PSOE I del PP al Projecte de llei TRANS.

Finalment, el7 de març de 2023, el Congrés de diputats va votar i aprobar la Proposició de llei del Grup socialista per modificar la Llei orgànica del NOMÉS SÍ ÉS SÍ, para la modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en los delitos contra la libertad sexual, Ley de Enjuiciamiento Criminal y Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, que no contempla una nova modificació de l’ ET i de l’ EBEP per restituir els drets laborals de les dones víctimes de violències sexuals.

Cal doncs que es tramiti de forma urgent una modificació legal de l’ ET i de l’ EBEP per tal de regular, novament,  els drets laborals de les dones víctimes de violències sexuals.

 

12/04/2023

Deixa un comentari