Les novetats en l’àmbit laboral i de Seguretat Social del Reial Decret Llei de 15/2020

A continuació, fem un resum de les novetats en l’àmbit laboral i de Seguretat Social del Reial Decret Llei de 15/2020, del 21 d’abril, de mesures urgents complementàries, que modifica alguns aspectes dels Reials Decrets Llei 89/2020, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19.

 1. Aclareix, en relació amb l’article 22 del RD 8/2020; que la força major podrà ser parcial (disposició final octava, apartat dos). En aquest sentit, pot aquesta no estendre’s a tota la plantilla, respecte d’aquelles empreses que desenvolupen activitats considerades essencials durant aquesta crisi, concorrent la causa de força major descrita en l’article 22 en la part d’activitat o en la part de la plantilla no afectada per aquest caràcter essencial.
 2. Inclou a les persones treballadores fixes discontinues dins la cobertura regulada en el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, pel cas que no s’hagin pogut reincorporar a la seva activitat en les dates previstes, a conseqüència del COVID-19 i que, o bé disposant de períodes d’ocupació cotitzada suficient, no compleixen el requisit de situació legal de desocupació, o bé no poden accedir a la prestació per desocupació per mancar del període de cotització necessari per a accedir a aquesta prestació. Concretament, regula aquests supòsits;

a) Si estan incloses en un ERTO per causes productives o per causes ETOP, derivades de l’impacte del COVID-19. Article 25.6.a, se’ls reconeix la prestació contributiva d’atur (malgrat que no hagin cotitzat el període mínim necessari) i el temps de percepció no es descompta de prestacions futures.

b) Si no estan incloses en cap ERTO, i tenen període de cotització suficient per obtenir la prestació d’atur.

En cas d’interrupció de la prestació de serveis a conseqüència del COVID-19, tindran dret a percebre la prestació d’atur de la qual fossin beneficiàries. Quan es tornin a acollir a l’atur, se’ls tornarà el que haguessin gastat, amb un màxim de 90 dies. (modifica l’art. 25.6.b. RD 8/2020).

En cas que no s’hagin pogut incorporar a l’activitat prevista a conseqüència del COVID-19. (modifica l’art. 25.6.c. RD 8/2020),

     • Si estan percebent prestació d’atur, continuaran gaudint-la i, quan tornin a demanar l’atur, se’ls retornarà el que haguessin gastat, amb un màxim de 90 dies.
     • Si no estan percebent la prestació d’atur (ja l’han esgotat), poden accedir de nou a la prestació contributiva per mitjà d’un certificat de l’empresa on consti la impossibilitat de reincorporació a la feina. Quan demanin l’atur en un futur, se’ls retornarà el que haguessin gastat, amb un màxim de 90 dies.

c) Si no estan incloses en cap ERTO, i no tenen període de cotització suficient per obtenir la prestació d’atur (modifica art. 25.6.d. RD 8/2020).

En cas d’interrupció de la prestació de serveis a conseqüència del COVID-19, tindran dret a percebre la prestació d’atur fins que es poguessin incorporar a la feina, amb un màxim de 90 dies. La quantia mensual de la nova prestació serà igual a l’última mensualitat de la prestació contributiva percebuda, o en el seu cas, la quantia mínima de la prestació contributiva.

En cas que no s’hagin pogut incorporar a l’activitat prevista a conseqüència del COVID-19, tindran dret a percebre la prestació d’atur fins que es poguessin incorporar a la feina, amb un màxim de 90 dies, per mitjà d’un certificat d’empresa on consti la impossibilitat de reincorporació. La quantia mensual de la nova prestació serà igual a l’última mensualitat de la prestació contributiva percebuda, o en el seu cas, la quantia mínima de la prestació contributiva.

 1. Suspèn els terminis que regeixen en l’àmbit de funcionament i actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, amb l’excepció dels casos en els quals la intervenció d’aquest organisme sigui necessària per a garantir la protecció de l’interès general o per estar relacionats amb el COVID-19. En aquest cas, l’organisme competent donarà trasllat de la motivació deguda a la persona interessada (disposició addicional segona).
 2. Reforça els mecanismes de control i sanció de la LISOS i RD 9/2020 (disposició final tercera i novena). Concretament, regula la sanció dels comportaments de les empreses que presentin sol·licituds que continguin falsedats i incorreccions en les dades facilitades i estableix una responsabilitat empresarial que implica la devolució, per part de l’empresa, de les prestacions indegudament percebudes pels seus treballadors i treballadores, quan no existeixi dol o culpa d’aquests. També estableix que les empreses que contractin o subcontractin la realització d’obres o serveis corresponents a la mateixa activitat, respondran solidàriament d’aquestes infraccions comeses per l’empresa contractista o subcontractista durant tot el període de vigència de la contracta.

A més a més, en el supòsit d’infraccions molt greus, s’entendrà que l’empresa incorre en una infracció per cadascuna de les persones treballadores que hagin sol·licitat, obtingut o gaudeixin fraudulentament de les prestacions de Seguretat Social.

En cas de devolució de les prestacions indegudes, la persona treballadora conservarà el dret al salari corresponent al període inicialment autoritzat, descomptades les quantitats que hagués percebut en concepte de la prestació d’atur.

 1. Prorroga dos mesos el caràcter preferent del treball a distància, així com el dret d’adaptació de l’horari i reducció de la jornada, per a garantir la protecció de les persones treballadores i continuar atenent les necessitats de conciliació de la vida laboral i familiar en el context de la crisi del COVID-19. També canvia el títol de l’art. 6 del RD 8/2020 per “Pla MECUIDA”, que regula el dret d’adaptació de l’horari i reducció de la jornada (art.15).
 2. En relació amb el Sistema Especial de Treballadors per Compte Pròpia Agraris (art.25 i disposició final sexta); introdueix una reforma en els requisits per a la inclusió en el referit sistema especial, i determina qui és un petit agricultor. Pretén prescindir d’aquells requisits vinculats a rendes de treball i facilita l’accés a les garanties socials dels petits agricultors.
 3. Amb efectes des de l’1/1/2020, les persones treballadores que haguessin realitzat un màxim de 55 jornades reals cotitzades l’any 2019, se’ls aplicarà a les quotes resultants durant els períodes d’inactivitat en 2020 una reducció del 19,11%.
 4. Reconeix la situació legal de desocupació, a efectes de poder percebre prestacions (art. 22):

a) a aquelles persones treballadores amb contractes que hagin estat extingits durant el període de prova des del 9 de març, amb independència de la causa d’extinció de la relació laboral anterior.

b) i les persones que hagin extingit voluntàriament el seu contracte des de l’1 de març, per tenir una oferta laboral en ferma, que no ha arribat a materialitzar-se a conseqüència del COVID-19. Per acreditar aquesta situació, requereix aportar comunicació escrita per part de l’empresa a la persona treballadora desistint de la subscripció del contracte laboral compromès a conseqüència de la crisi derivada del COVID 19.