RESUM DEL RD-LLEI 11/2021, DE 27 DE MAIG, sobre mesures urgents per a la defensa de l’ocupació, la reactivació econòmica i la protecció dels treballadors autònoms.

posted in: Novetats legislatives | 0

El present RDL s’aprova atenent a la situació persistent dels efectes negatius sobre les empreses causada pels SARS-Cov-2 tot i que el dia 9 de maig va arribar al seu fi l’Estat d’Alarma. Aquest RDL té com a objectiu, segons indica a la seva exposició de motius, preservar el teixit empresarial i la protecció de les persones treballadores. Per aquesta raó introdueix les següents novetats:

1.- Els ERTO per força major COVID vigents es prorrogaran automàticament fins el 30 de setembre de 2021.

2.- Es prorrogaran tots els ERTO de força major per impediment en el desenvolupament de l’activitat que es mantindran vigents en els termes recollits a les corresponents resolucions estimatòries expresses o per silenci administratiu.

3.- Es prorrogaran automàticament els ERTO de força major per limitacions al desenvolupament normalitzat de l’activitat vigents fins el 30 de setembre de 2021.

4.- Es regulen un sèrie d’exoneracions per a les empreses aplicables a les bases de cotització de les persones treballadores afectats per aquestes mesures.

Així com s’estableix un nou llistat de CNAES que poden aplicar incentius, que són més alts per a treballadors que s’activin que per persones treballadores que romanguin afectats per ERTO (S’introdueixen nous CNAES com “càmpings i aparcaments per a caravanes” o “restaurants i llocs de menjar”).

5.- Els ERTO per causes ETOP:

  • Mantindran la mateixa regulació que fins a la data (el període de consultes ha de tenir una duració màxima de 7 dies – no 15 com regula la norma general-, si l’empresa no té representació de les persones treballadores negociarà amb els sindicats més representatius i representatius del sector al que pertany l’empresa o la comissió ad hoc – durada màxima de 5 dies per constituir-se, no 7 o 15 com regula la norma general-, cal un informe de la Inspecció de Treball que serà potestatiu).
  • Els que estiguin vigents a la data d’entrada en vigor d’aquest RDL es mantindran en els termes de la comunicació final de l’empresa a l’autoritat laboral i pel termini indicat a la mateixa.
  • La tramitació d’aquests ERTOS podrà iniciar-se durant la vigència dels ERTOS per força major.
  • En el cas de què s’iniciï un ERTO per causes ETOP després de la finalització d’un ERTO per força major, els efectes del primer es retrotrauran a la data de finalització del segon.
  • Es mantindrà la pròrroga dels ERTO per causes ETOP fins el 30 de setembre de 2021 sempre que existeixi acord en el període de consultes. S’haurà de comunicar a l’Autoritat Laboral.

6.- Les empreses i entitats afectades per restriccions i mesures de contenció sanitària podran sol·licitar un ERTO per impediment o limitació per activitat a partir de l’1 de juny de 2021 fins e 30 de setembre de 2021.  S’hauran de tramitar davant de l’Autoritat Laboral conforme el regulat a l’art. 43.7 de l’ET. Es presentaran per centre de treball i la durada es limita a la de dites mesures de contenció.

7.- El pas de la situació d’impediment a la de limitació o viceversa, no requerirà la tramitació de nou expedient però l’empresa haurà de comunicar el canvi de situació produïda, la data d’efectes i els centres i persones afectades, a l’Autoritat Laboral que hagués aprovat l’expedient.

8.- Seguiran sent d’aplicació fins el 30 de setembre el compromís de manteniment de l’ocupació per les empreses que es beneficiïn d’exoneracions per la imposició de les presents mesures.

9.- Seguirà en vigor l’obligació de no acomiadar per les causes en que s’emparen els ERTOS vinculats al COVID. Encara que malgrat això, es realitzés un acomiadament, es segueix sense concretar els efectes legals d’aquests (nul·litat o improcedència, havent-nos d’atenir als diversos pronunciaments judicials que s’estan produint.

10.- Es manté fins el 30 de setembre la interrupció dels contractes temporals afectats pels ERTOS de suspensió.

11.- També es prorroga el plan MECUIDA fins el 30 se de setembre (aquesta mesura permeti al treballador sol·licitar una reducció de jornada del 100%)

12.- Es manté el “comptador a zero” de les prestacions per desocupació. En relació a aquesta mesura s’ha de tenir en compte el següent:

  • El comptador a zero significa que el període en que una persona hagi cobrat la prestació no li constarà com a gastat si en un futur torna a cobrar aquesta prestació d’atur, però per a què operi això s’han de donar els SEGÜENTS REQUISITS (IMPORTANT!!):
  • La persona treballadora ha d’accedir a una nova prestació abans de l’1 de gener de 2022.
  • Aquesta nova prestació ha de derivar de la finalització d’un contracte temporal, o finalització de temporada del personal fix discontinu, o d’un acomiadament, individual o col·lectiu, per causes ETOP, o d’un acomiadament per qualsevol causa que sigui declarat improcedent.

13.- La quantia de la prestació d’atur derivada de l’afectació en ERTO seguirà sent el 70% de la base reguladora fins el 30 de setembre de 2021 (data de finalització de la regulació del nou RDL).

14.- Les empreses hauran d’incorporar a les persones treballadores que siguin fixes discontínues durant el període teòric de nomenament, que serà el corresponent al treball efectiu desenvolupat per a cada una d’elles entre l’1 de juny i el 30 de setembre del 2019. Si la contractació s’hagués produït amb posterioritat al 30 de setembre de 2019, es prendrà com a referència el mateix període teòric de nomenament corresponent a l’exercici 2020.

En el cas de que no puguin desenvolupar activitat efectiva, aquetes deuran ser afectades pel corresponent ERTO.

Deixa un comentari