Reclamació en relació a la retribució de les vacances (TV3)

posted in: Temes tramitats al despatx | 0

El Comitè d’Empresa de TV3, amb el suport de l’assessorament jurídic del Col·lectiu AiDE, ha tramitat una demanda de conflicte col·lectiu davant l’Audiència Nacional per tal que es reconegui a totes les persones treballadores de l’empresa el dret a percebre una retribució pel període de vacances que inclogui, no només el salari base, sinó també l’import de tots aquells altres conceptes retributius que es perceben durant l’any.

La competència de l’Audiència Nacional ve imposada per la Llei processal, ja que TV3 té centres de treball en territoris de més d’una comunitat autònoma, en aquest cas, a Madrid.

La Sentència recull àmpliament tota la doctrina ja establerta des de l’any 2014 pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea amb seu a Luxemburg i posteriorment pel Tribunal Suprem.

En la seva Sentència, amb data 28 de novembre de 2016, l’Audiència Nacional estima el contingut essencial de la demanda i estableix que la retribució de vacances haurà d’incloure, a més del salari base i els complements fixos, tal com deia el conveni, aquells altres que es perceben en funció de la concurrència de determinades circumstàncies com són els complements de nocturnitat, de flexibilitat, de disponibilitat en dies de guàrdia, complement especial matinal i complement especial per fraccionament de franges.

La Sentència, per contra, entén que no cal reconèixer el dret a incloure en la retribució per vacances els complements que qualifica com a “excepcionals i extraordinaris” i que entén que estan fora del que s’anomena “zona de certesa” com és el “complement per canvi d’horari per motius de caràcter personal”, o bé aquells que són en realitat un concepte quasi-indemnitzatori, com és la “compensació per desplaçaments”.