Acomiadament nul en un supòsit d’acomiadament objectiu

posted in: Temes tramitats al despatx | 0

En compliment de l’encàrrec que ens va fer el Sr. B.C. es va plantejar davant el Jutjat del Social una demanda per acomiadament nul davant de l’Hospital de ……. dirigida a impugnar la decisió de l’empresa de posar fi a la relació laboral per la concurrència de causes objectives.

El Jutjat del Social nº 2 de Lleida estima en part la demanda i declara la improcedència de l’acomiadament per no apreciar-hi nul·litat.

Recorreguda aquesta Sentència en Suplicació amb la direcció lletrada d’Ivan Armenteros, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en la Sentència amb data 6 de juny de 2016, acorda estimar el recurs i declarar la nul·litat de l’acomiadament per entendre que la decisió extintiva de l’empresa estava motivada substancialment pel fet de conèixer, mes i mig abans, que l’actor passava a tenir la condició de representant legal dels treballadors i que, en conseqüència, havia de participar en les futures negociacions del conveni col·lectiu.

A això cal afegir-hi que l’empresa no ha acreditat la necessitat i la raonabilitat de l’extinció del contracte de l’actor, ja que les circumstàncies objectives són de períodes molt anteriors.

Llegeix la sentència