L’inici del permís retribuït

A PROPÒSIT DE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM Nº 145/2018 DE 13 DE FEBRER DE 2018

La sentència del T.S. de 13.02.2018 analitza com ha de ser el dia en el qual s’iniciï el còmput per al gaudi dels permisos retribuïts que regula l’art. 37.3 de l’Estatut dels Treballadors, com a norma mínima de dret necessari. I ho fa com a resposta a una demanda de conflicte col·lectiu interposada per CGT inicialment, impugnant l’establert en l’art. 28 del conveni estatal del sector de Contact Center (Telemarketing). En aquest article s’estableix, amb caràcter general, que el gaudi dels permisos s’iniciarà des del moment que passi el fet causant.

La demanda limita el seu plantejament als permisos que corresponen en cas de matrimoni, naixement d’un fill i defunció de cònjuge i uns altres familiars i parents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat.

Per contra, la sentència estudiada raona i estableix que el dia en el qual ha d’iniciar-se el gaudi del permís retribuït ha de ser el primer dia laborable, posterior al fet causant, en una interpretació que se sustenta en el que estableix l’art. 37 de l’Estatut dels Treballadors i diu l’Alt Tribunal: que, en els dies de permís retribuït, la persona treballadora podrà absentar-se del treball mantenint el dret a la retribució, la qual cosa no tindria sentit efectiu si hagués de concretar-se en dies no laborables.

El pronunciament del Tribunal Suprem suposa un canvi qualitatiu en les pràctiques del gaudi dels permisos retribuïts fins ara. Cal tenir en compte, per exemple, que, segons el criteri del T.S., tant el matrimoni com el naixement d’un fill en període de vacances, donen dret al gaudi dels respectius permisos íntegres a partir de la data en la qual correspongui reintegrar-se al treball.

El Tribunal sosté la seva tesi respecte a qualsevol dels permisos que regula l’art. 37 de l’Estatut dels Treballadors sense limitar-la als invocats concretament en la demanda de conflicte.

Del contingut de la sentència, en cap cas s’infereix que, una vegada iniciat el permís en la forma abans exposada, hagin de descomptar-se del seu còmput els dies festius que coincideixin.